Wat is Asatru?

Asatru is de meest gebruikte naam voor de moderne vormen van de voorchristelijke inheemse religie van de Germaanse/Scandinavische volkeren.

Goden, geesten en voorouders
Asatru betekent ‘trouw aan de Asen’, één van de godenfamilies uit de Germaans/Scandinavische mythologie. De andere belangrijke godenfamilie is de Wanen. Binnen asatru zijn ook reuzen en verschillende geesten zoals landgeesten en geesten van bronnen, rivieren of andere plekken belangrijk, zoals we ook uit de mythologie weten. Verder hebben de voorouders een prominente plaats.

Asatru is een polytheïstische religie. De Germaanse goden en godinnen worden gezien als afzonderlijke, zelfstandige wezens. Bekende goden zijn bijvoorbeeld Wodan en Donar, ook Odin en Thor genaamd, Frey en Freyja, Frigga en Nehelennia.

Daarnaast is asatru niet alleen een religie maar ook een levenswijze. De gemeenschap en familie, al dan niet zelf gekozen, spelen een belangrijke rol.

Asatru als moderne religie
Iedere religie wordt gevormd door de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. De samenleving van onze voorouders was heel anders dan die waarin wij nu leven. Onze voorouders waren praktische mensen, als iets werkte, gebruikten ze het. Zij hadden geen heilig boek en geen vaste geloofsregels. Historisch gezien is er niet één Germaans of Scandinavisch volk en daarmee dus ook niet één Germaans geloof. De Germaanse cultuur –en dus ook de religie – omvat een groot gebied en een grote tijdsspanne. Ook is veel kennis door de eeuwen heen verloren gegaan. Dit is één van de redenen dat we een waaier van verschillen binnen asatru vinden.

Stromingen binnen asatru variëren bijvoorbeeld in de mate waarin men zo dicht mogelijk bij de historische bronnen probeert te blijven of juist aspecten van andere, eigentijdse stromingen accepteert. Ook zijn er groepen die zich specifiek op een bepaalde historische tijd en plaats richten. Een ander onderscheid is de mate waarin etniciteit belangrijk wordt gevonden. Zelfs binnen stromingen kan dit alles nog per groep of persoon verschillen, omdat asatru geen centraal geleide religie is. Asatru is dus ook geen initiatiereligie. Het kan wel een persoonlijk groeipad zijn. Binnen asatru bepaalt iedere groep uiteindelijk zelf welke regels zij wil hanteren.

Asatru beleven
De kern van asatru is het eren van de goden, de voorouders en de andere machten en krachten met wie wij deze wereld delen. Dat doen wij o.a. door rituelen.

Groepsrituelen hebben een religieuze en een sociale functie. Het gaat hierbij om het versterken van de banden binnen de gemeenschap, en van de banden van de gemeenschap met de goden, landgeesten en voorouders.

De belangrijkste groepsrituelen zijn het blot en de sumbel. Het blot is offeren voor het verkrijgen van ‘heil’ dat o.a. ‘heel’, ‘gezond’ en ‘voorspoed’ betekent. Naast enkele vaste blots, kun je op ieder moment, voor iedere gelegenheid een blot houden. Bij de sumbel wordt de hoorn rond gegeven waar een ieder woorden of wensen over uit kan spreken.

Een blot kun je ook alleen, of samen uitvoeren, bijvoorbeeld bij een huisaltaar of in de natuur. Offeren aan goden, voorouders, huis- en landgeesten voor iedere denkbare reden is altijd gepast.

Galdr, seidh en runen….
De oude Germanen kenden verschillende vormen van magie, zoals galdr en seidh. Er zijn asatruar die zich hiermee bezig houden, maar er zijn er meer die hier niets mee hebben.

Runen zijn het oude schrift van de Germanen. Veruit de meeste gevonden runenteksten waren voor alledaags gebruik, maar ze werden ook gebruikt voor bescherming. Hedendaagse runenmagie en runendivinatie zijn moderne invullingen. Er zijn asatruar die zich daar mee bezig houden, er zijn er ook die een dergelijk gebruik van de runen totaal afwijzen.