Statuten

Statuten van de Negen Werelden

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Negen Werelden.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Vleuten.

Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is:
a. de asen, wanen, natuur- en andere wezens alsmede onze voorouders te eren die in deze contreien
vroeger werden aanbeden en /of die bij het Germaanse voorchristelijke geloof horen (hierna asatru
genoemd);
b. een ontmoetingsplaats of contactpunt te zijn voor geïnteresseerden in en aanhangers van asatru;
c. het uitbreiden van kennis over asatru te bevorderen, alsmede het delen en verspreiden van deze
kennis;
d. de beleving van asatru met gelijkgestemden te delen
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van asatru rituelen en bijeenkomsten;
b. het opzetten en onderhouden van een webstek;
c. onderdak te bieden aan kleinere groepen met specifieke interesses die gerelateerd zijn aan asatru.
Deze interesse-groepen moeten binnen de doelstellingen en kernwaarden van de Negen Werelden
passen.
3. De kernwaarden van de Negen Werelden zijn respect, verantwoordelijkheid en eer.
a. Leden van de vereniging dienen elkaar en elkaars mening te respecteren alsmede niet leden en hun
mening.
b. Schelden, haat en lastercampagnes vallen onder het niet-respecteren en zijn inbreuken op de
dingvrede als bedoeld in artikel 2 lid 4.
c. Extremisme in welke vorm dan ook wordt niet geduld. Het lid zijn van een extremistische
organisatie of het uitdragen van extremistische ideeën in woord of daad, ook al vinden deze
uitdagingen buiten bijeenkomsten van de vereniging plaats, is aanleiding voor ontzetting;
d. Als extremisme beschouwen we racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische, autoritaire
of totalitaire opvattingen of bedoelingen ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessionele
of filosofische aard zijn die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de
democratie, met de goede werking van de democratische instellingen en/of andere grondslagen van
de democratische rechtstaat.
e. Leden van de vereniging kunnen en mogen niet voor andere bepalen wat voor deze anderen asatru
is of betekent.
f. Ieder lid is te allen tijde verantwoordelijk voor eigen woorden en daden, en is in die
hoofde/hoedanigheid altijd persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor die woorden en
daden;
g. Bestuursleden alsmede leden die een bepaalde taak op zich nemen zijn verplicht deze taak naar eer
en geweten uit te voeren;
h. Alle leden van de vereniging zijn verantwoordelijk voor de eer en goede naam van de Negen
Werelden, alsmede voor de dingvrede als bedoeld in artikel 2 lid 4.
2
4. De Dingvrede is een praktische uiting van de kernwaarden zoals genoemd in artikel 2 lid 3
a. De dingvrede is van kracht tijdens alle activiteiten georganiseerd door de Negen Werelden of een
van haar interesse groepen;
b. De dingvrede heeft als doel de vrede en de veiligheid van de vereniging en haar leden te
waarborgen;
c. Leden dienen elkaar alsmede de goden en andere wezens met respect te behandelen. Verbale of
fysieke aanvallen en/of gedrag dat de integriteit van anderen aantast, wordt niet getolereerd.
d. Het verbreken van de dingvrede kan leiden tot ontzetting of een ander door de algemene leden
vergadering te besluiten sanctie.
5. De vereniging kent geen rangen, standen en hiërarchieën anders dan de statutair vastgelegde organen.
6. De vereniging oefent geen zendingswerk uit.

Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij
de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting.

Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van
lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald
of kennelijk anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn
toegelaten. Aanmelden als lid gebeurt door het invullen van een aanmeldingsformulier (waarbij inbegrepen het
onderschrijven van de statuten) en het betalen van het lidmaatschapsgeld.
Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. De minimumleeftijd voor het aangaan van een lidmaatschap is achttien (18) jaar.
4. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene
vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij
geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddelijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun
verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft
een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van
een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts
plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt zoals ondermeer in het geval dat, ondanks
betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van
redenen in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal
zes maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde
aangaande beroep is van overeenkomstige toepassing.

Donateurs
Artikel 7
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale
omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Geldmiddelen
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs,
erfstellingen, legaten schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde
bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden
geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag
heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering
te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen
verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden
af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is
onmiddellijk herbenoembaar.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan tot wederopzegging taken en
bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtstreeks worden
vertegenwoordigd.

Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de
penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Algemene ledenvergaderingen

Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede
degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is
bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die
stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van een
stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij
niet in vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de algemene ledenvergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken
is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij
verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt
herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een
door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene
ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner,
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte
vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering
niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die
geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden
van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich
7

op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Artikel 15
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen
door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van
het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de
bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van
een advertentie in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de
stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering
aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige
vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de
algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als
gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene
vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.
Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen
wordt genomen.
8
www.negenwerelden.nl
info@negenwerelden.nl
KvK-nummer: 30232014
Rekening: 60.17.74.426
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige
doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de
algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het
batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na
afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen
worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5
van overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling
Artikel 19
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
b. het voorstel iedere bestuurder van de stichting, alsmede iedere medewerker verbonden aan Leijser Van Leth
9
www.negenwerelden.nl
info@negenwerelden.nl
KvK-nummer: 30232014
Rekening: 60.17.74.426
Notariaat, voornoemd, zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen de voor de uitvoeringen van het
besluit sub a vereiste handelingen te verrichten alsmede, in het concept veranderingen aan te brengen welke
nodig mochten blijken en de akte van statutenwijziging te doen passeren.